Wyposażenie sklepów
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
Producent

PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Statystyki
Gości online: 2
Regulamin sklepu.

Regulamin sklepu internetowego mastershop.kqs.pl

Sklep internetowy mastershop.kqs.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Sprzedającym jest Spółka Jawna Kompleksowe Wyposażenie Sklepów Master Shop Stolarczyk, 30-509 Kraków ul. Kalwaryjska 3, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034627, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6790123420, Regon: 350009903

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów 12 4236347, 12 6551335,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@mastershop.pl

§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a). Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b). Sprzedawca – właściciel Sklepu,
c). Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów.
d). Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
e). Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
f). Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g). Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://mastershop.kqs.pl  
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i    akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy mastershop.kqs.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.  
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie mastershop.kqs.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad    fizycznych i prawnych, oraz  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz    urządzeniem podłączonym do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych mastershop.kqs.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Ceny produktów w kolorze czerwonym są cenami obniżonymi w stosunku do cen przekreślonych, które są cenami regularnymi sugerowanymi przez producentów i dystrybutorów.  
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli  Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym  dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
7.  Zamówienia w Sklepie Klient może składać  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu lub po założeniu konta.
8. W trakcie procesu rejestracji lub składania zamówienia, wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
9. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
10. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
– łączna cena brutto
– sposób zapłaty,
– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu,
– informacja konsumencka
11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.

§ 4 Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 24 godzin, licząc otrzymania przez Sprzedawcę płatności.
2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas
ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy
4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
5. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą.
 
§ 5 Płatności
1. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane  podane w potwierdzeniu zamówienia, podając w przelewie Tytuł płatności - numer zamówienia, który widnieje w potwierdzeniu zamówienia.
2. Możliwe są następujące formy płatności:
- Płatność z góry - przelewem bankowym, lub przelewem lub karta kredytową za pośrednictwem usługi płatności PayU.
Po zamówieniu towaru w naszym sklepie internetowym, wysyłany jest e-mail z poniższym numerem rachunku bankowego, na który kupujący dokonuje wpłaty.
Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
Numer konta do wpłat: Alior Bank 70 2490 0005 0000 4530 1392 3851
- Za pobraniem, gotówką przy odbiorze towaru - zapłata kurierowi.

§ 6 Odpowiedzialność za wady rzeczy
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady,
- żądać obniżenia ceny
- odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie
6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres sklepu.
8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odstąpienie od umowy konsumenta
1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
- listem poleconym na adres Sprzedawcy.
- w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej info@mastershop.pl
5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – kopię faktury.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru.
8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres sklepu.
10. Zwrot należności nastąpi na wskazane przez Klienta konto.
11. Przesyłki nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.
12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu

§ 8  Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Kompleksowe Wyposażenie Sklepów Master Shop Stolarczyk S.J. z siedzibą w Krakowie.
2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Klienta, pozyskanym za pośrednictwem Sklepu. 

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.
5. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
-
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
- ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
- innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
8. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7, w tym w szczególności do:
- wglądu do swoich danych osobowych,
- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa. 
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.


§ 9 Polityka prywatności
1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pełna informacja na temat Cookis znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

§  10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

MASTER SHOP

Dodaj towar do koszyka, złóż zamówienie, wybierz formę dostawy i płatności oraz podaj swoje dane. Wszystkie ceny w naszym sklepie są cenami BRUTTO.

MASTER SHOP

Napisz do nas!
Odwiedź nas na Allegro!
3620558

Wszystkie ceny w naszym sklepie są cenami BRUTTO, zawierają podatek VAT.
Wystawiamy faktury VAT.


© Master Shop Wyposażenie Sklepów. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.